Wanneer boeren in weidevogelgebieden stoppen, kan belangrijk weidevogellandschap verloren gaan. Gedane inspanningen voor weidevogels gaan dan verloren. Daarom begint in Friesland een proef met een subsidieregeling voor het langdurig behouden van deze gebieden.

In Friesland liggen geschikte weidevogelgebieden grotendeels buiten de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). ”De weidevogels buiten het NNN zijn daarom afhankelijk van vrijwillige weidevogelbescherming en agrarisch natuurbeheer”, laat de provincie weten.

In de Nota Weidevogels 2021-2030 is opgenomen, dat het voor het behoud van de weidevogels noodzakelijk is een instrument te ontwikkelen om belangrijke weidevogelgebieden langjarig te behouden. Met deze subsidie wil de provincie daar invulling aan geven.

Afspraken

De insteek van de regeling is, dat de gebieden de agrarische bestemming houden. Vervolgens wordt het behoud van het weidevogelgrasland – en daarmee ook oud, kruidenrijk gras, slenken, slootjes en greppels – vastgelegd in een aantal afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om het hoog houden van de waterpeilen, het intact laten van de greppelstructuur van het land en beperkingen voor het gebruik van pesticiden.

© Pixaby

De subsidieregeling is op vrijwillige basis. De grondeigenaar krijgt met de regeling eenmalig een bedrag voor de vermindering van de waarde van de grond. De gemaakte afspraken gaan over op de volgende eigenaar als de grond verkocht wordt. Op die manier blijven de gebieden voor de weidevogels behouden.

Meer over deze regeling op de site van de provincie Friesland: https://bit.ly/3H0n38v

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *